úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Analýza stavu českých podnikatelek v roce 2014
Víte, že…

Analýza stavu českých podnikatelek v roce 2014

Počet firem, které vlastní 100% podílem žena se ve srovnání s rokem 2013 zvýšil z 11 885 na 18 463, což představuje nárůst o 40%. Z celkového počtu obchodních společností ženy tvoří stále zatím jen 14 %. V necelé pětině všech firem je vedení smíšené.

- ženy ovládají spíše malé mladší firmy, muži střední podniky, avšak u větších společností je poměr vyrovnaný
- zastoupení podnikatelek je i letos neměnné, nejvíce podnikají ženy v Praze, Středočeském kraji a následně v Jihomoravském kraji. Nejméně v Usteckém kraji.

Tabulka srovnání předchozích ročníků:

2008 79 semifinalistek 15 finalistek
2009 49 semifinalistek 11 finalistek
2010 133 semifinalistek 24 finalistek
2011 196 semifinalistek 34 finalistek
2012 246 semifinalistek 38 finalistek
2013 397 semifinalistek 47 finalistek
2014 626 semifinalistek 67 finalistek

Rozložení společností dle OCP kritérií:

Malá společnost                 466 ( od 10 do 30 mil.Kč ročního obratu)
Středně velká společnost  170 ( od 30 do 80 mil. Kč ročního obratu )
Velká společnost               109 ( od 80 a více mil. Kč ročního obratu)

Věk podnikatelek klesá
Průměrný věk dnešních podnikatelek má klesající tendenci. V lonském roce dosahoval průměr finalistek 48,2, letos je 47,5 let. Polovině podnikatelkám je dnes nejvíce mezi 40 až 49 rokem.

Mužská populace podnikatelů je průměrně o 10 let starší (50-59). Souvisí to i s jejich délkou podnikání. Z hlediska doby působení na trhu jsou společnosti ovládané pouze ženami výrazně mladší. Necelá třetina z nich byla založena okolo roku 2010, naproti tomu více než třetina společností, kde jsou výlučně muži, vstoupila na trh před rokem 1998.

Vzdělání
Více jak polovina podnikatelek dosahuje úplného vysokoškolského vzdělání. Mladší podnikatelky do 45 let mají vysokoškolské vzdělání až z 60 %. Podnikatelky mají nejvíce všeobecně ekonomické vzdělání 54%, 20% má vzdělání technického směru. 40% procent podnikatelek se zabývá podnikáním technického charakteru či v oboru, kde se předpokládá spíše mužské zapojení.

Jde například o stavební obory, výrobu obchodního nábytku, dále přes činnost s komponenty pro elektrotechniku, technické kování, kovový odpad,oleje a maziva,dovoz a prodej krmiv,prodej a zpracování masa, až po prodej náhradních dílů do kamionové dopravy, prodej palet,aj.

60% firem poskytuje služby v sociální,vzdělávací oblasti, podnikání s nemovitostmi, vzděláváním, prodejem a distribucí léků, potravin, poradenskou činností či pohostinstvím.

Bohužel spatřujeme, že poměr výrobní činnosti k poměru obchodní činnosti má klesající tendenci. V lonskem roce z 40% firem technického směru se zabývalo výrobní činností 30%, obchodní činností 70%. Letos obchodní činnost má zastoupení až v 90 %.

Sociální odpovědnost a velká míra empatie českých podnikatelek

Česká podnikatelka cítí velkou zodpovědnost za své zaměstnance: Většina podnikatelek má sociální cítění se svými zaměstnanci a téměř 80 procent z nich pomůže svému zaměstnanci v jeho případné těžké životní situaci.

S velkou mírou empatie českých podnikatelek souvisí i zapojenost 80 % firem a jejich zaměstnanců do charitativních projektů, či projektů, které mají prospěch pro daný kraj, okres či město, kde podnikatelka podniká. Stejné procento žen podporuje charitu samostatně jako fyzické osoby. Vždy k daným projektům mají osobní vztah. Převážná většina podnikatelek svojí pomoc směřuje na konkrétní osoby, nikoli na charitativní plošné organizace.

PODNIKATELSKÁ ČÁST

Z jakých důvodů české podnikatelky začínají podnikat?

45 % podnikatelek se vypracovalo z běžných pracovních pozic na majitelky společností díky vlastnímu pracovnímu odhodlání a nasazení či založilo si svojí firmu na základě zkušeností z předchozího zaměstnání.

24 % procent z této skupiny začalo podnikat z nuly, a to z jakýchkoliv důvodů, ať už kvůli potřebě zaopatřit sebe či rodinu, naplnění seberealizace či změna povolání po mateřské dovolené

19% patří ženám, které se staly podnikatelkami převážně z nutnosti převzít po někom firmu, která by jinak zanikla. Ať už z důvodu úmrtí dosavadního majitele nebo díky jiným nepříznivým situacím.

10% pak zastávají majitelky, které pokračují v tradici rodinného podnikání.

2% jiné důvody

100% podnikatelek by opět volilo stejnou cestu -podnikání, přestože již ví, jak náročné je podnikat.

Ženy začínají mít ambice dobít i zahraniční trh

18 % podnikatelek své výrobky či služby nabízí i v zahraničí a to převážně přes internet či prostřednictvím jiných firem či zástupců. Až 40% oslovených žen má ambici expandovat na zahraniční trhy do 2 let.

Obavy a negativní dopady ovlivňující podnikání dnešních podnikatelek

Stejně jako v roce 2013 mají podnikatelky největší obavy z rostoucího danového a odvodového zatížení. V letošním roce jsme zaznamenali u podnikatelek jako největší obavy nemožnost nalézt kvalitní zaměstnance či určité profese na pracovním trhu. Neochota pracovat převážně na nižších pozicích je nejhorší v Praze a okolí. Dále stálicí obav jsou časté legislativní změny, které nestíhají podnikatelé sledovat a hrozí jim postihy. Strach z konkurence je též nezanedbatelný. Naopak dnešní podnikatelky jsou připraveni na další růst. Podnikatelky z daných možností mohly odpovídat na více možností.

V jakých oblastech učinily podnikatelky největší změny za níže uvedené roky versus strategické priority v budoucích 4 letech?

62 % českých podnikatelek se v posledních 5 letech nejvíce soustředilo na opatření vedoucích k snížení nákladů firmy.Dnes již změny vedoucí k snížení nákladů mají ženy ve větší míře uskutečněné.

Pro většinu podnikatelek má největší prioritu udržet si stávající zákazníky a to až 91%. Ještě v roce 2012 si tuto nutnost uvědomovalo jen 50%. 82% ze všech podnikatelek má dnes optimistické vyhlídky a doufají, že jejich business bude mít stoupající tendenci. Dobrým signálem je také, že ženy začínají být sebevědomější a svojí podnikatelskou budoucnost vidí i na zahraničních trzích. Téměř 40% žen by rády do 2 let expandovaly.

S tím je spojena i investice do PR a budování dobrého jména firmy. Před 4 lety tuto oblast nepovažovalo za důležitou ani polovina firem, dnes 65% tuto oblast shledává velice důležitou. S PR, marketingem ,ale také s IT, sociálními sítěmi je stále větší poptávka a snaha omladit kolektiv zaměstnanců. 80% majitelek se chystá v příštích 2 letech omladit kolektiv zaměstnanců o nutné nové dovednosti.

Inovace v soukromých firmách

Všeobecně soukromé firmy mají menší možnosti a především finance na vývoj nového výrobku či služeb. Avšak i zde již letos se začíná nutnost inovací zásadně promítat.

Doposud jen 20 % soukromých firem považovalo za zásadní se inovací zabývat. 50% letošních firem spatřuje otázku inovací jako klíčový bod pro budoucí chod jejich firmy. Již více než čtvrtina firem považuje inovaci za svou zásadní konkurenční výhodu. Mnohdy jde totiž o jedinou možnost přežití na trhu. 30 % soukromých firem uvádí, že i změna obchodní strategie pomohla zásadně překonat minulé náročné roky krize. 85 % žen uvedlo, že ve své firmě alespoň příležitostně určitou inovaci uskutečnily. Bohužel až 60 % z nich své inovační kroky nedělají koncepčně a plánovaně v dlouhodobějším horizontu.

Finanční výše nákladů do inovací není u podnikatelek závislá na výši obratu firmy, nejčastěji se však pohybuje do 1 milionu korun.

Znepokojivým signálem je, že 35% firem nedokáže bohužel odhadnout náklady do konkurence schopných inovačních kroků.

Toto zjištění je snad opodstatněné jen tím,že řízení inovací je náročný krok se silným strategickým dlouhodobým řízením.Je spíše uplatnován u velkých firem a to spíše výrobního a exportního charakteru. Dobrým signálem je,že si firmy uvědomují nutnost plánování a nahrazování intuitivního inovačního řešení procesem kontinuálním a strategickým.

Inovační týmy v rámci firmy jsou spíše ve velkých společnostech, jen 11 % dotazovaných uvedlo, že mají na tyto pozice vyhraněné specialisty. Menší firmy spíše využívají na proces inovace externí poradce a specialisty. V rozhodování o implementaci inovačních kroků v 98% rozhodují samotné majitelky. Nejvíce firmy inovují oblast vnitřních IT procesů,modernizace stávajících procesů,webových prezentací,inovace výrobku a služeb,marketingové a distribuční procesy.

Nové technologie a ženy

89% všech podnikatelek má již dnes aktivní přístup k nových technologiím a aktivně se zajímají o možnost využití v jejich firmách.

56 % firem aktivně komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím sociálních sítí a 21% tuto komunikaci v krátkém horizontu chce zavést.

78% žen, které na svém podnikání spatřují jako jednu z důležitých výhod flexibilitu v čase i prostoru, efektivně využívá či hodlá využívat mobilní zařízení s podnikovými aplikacemi (např. MS office či klíčové databáze a systémy na chytrých telefonech, tabletech).

39% se zajímá či aplikovali ve své firmě nástroje na analýzu a vizualizaci velkých objemů dat.

Pozitivním zjištěním je také, že pozitivní postoj k využití cloudové komunikaci má dnes 76% firem,z toho již dnes 33% žen aktivně využívá toto řešení pro spolupráci a komunikaci (on-line sdílení dokumentů, videokonference apod.).

Tento pozitivní trend je připisován nejenom k zaměstnává mladších lidí, kterým je tato technologie blízká, ale také snaha samotných podnikatelek se dále vzdělávat. Svědčí o tom i zájem o MBA studia či další vzdělávání. Téměř 70% žen uvedlo, že se nebrání dalšímu vzdělávání.

Inovace firem za poslední 2 roky:

Výrobková inovace: 39% z toho 60% šlo o zcela nový výrobek
Inovace stávajících služeb, procesní a organizační řízení: 43 %
Inovace nových modelů, služeb a procesů řízení: 29%
Jiné: 16%

Inovační záměr během dalších 2 let:

Výrobková inovace: 26%
Inovace stávajících služeb, procesní a organizační řízení: 58 %
Inovace nových modelů, služeb a procesů řízení: 17%
Jiné: 18%

Dle srovnání je zřejmé, že podnikatelky se v budoucích letech spíše zaměření na inovaci stávajících služeb,výrobků a jiných interních procesů, než hledání nových inovačních modelů. Je to dáno patrně k faktu, že ženy jsou více opatrné k jakýmkoliv zásadním změnám a také k investičním rizikům spojeným se zavedením nového postupu či výrobku.

Hlavním důvodem inovací ve firmě

Poptávka ze strany zákazníků 75%
Vyrovnání se konkurenci 48%
Ušetření nákladů plynoucích z implementace inovace 38%
Lepší efektivita vnitřních procesů 35%
Zvýšení hodnoty své firmy 25%

Budoucnost firem

Pětina českých firem vlastněných ženami má nebo pracuje na předání své firmy svým dětem. Toto číslo není veliké, jelikož vzhledem k nízkému věku podnikatelek, průměr 47,5 let, ženy v budoucích 5 letech neplánují svojí firmu předat potomkům. 70 % podnikatelek tvrdí, že by rády jednou svojí firmu předaly svým potomkům. Nicméně nárůst podnikatelek, které se připravují či chystají připravovat na více variant co s firmou do budoucna přibývá. 65 % firem má zájem si nechat svojí firmu odhadnout, bez ohledu zda jí předá v rámci rodiny či zda se bude chtít nechat připravit pro eventuálního investora.

85% žen, zajímajících se o hodnotu své firmy, je na trhu 10 a více let.

Podnikatelský výhled

Pozitivní zprávou je, že stále více malých a středně velkých firem zvládlo zvrátit negativní vývoj a opět nabírají dech a opět začínají rozšiřují své podnikatelské aktivity, omlazovat svůj kolektiv, začínají se zajímat o zahraniční trhy,což pro budoucnost ukazuje na udržitelnější zvrácení nedávného negativního trendu. 80 % podnikatelek očekává pro tento rok vyšší obraty.

minigalerie k článku Analýza stavu českých podnikatelek v roce 2014 minigalerie k článku Analýza stavu českých podnikatelek v roce 2014
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013