úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Úspěšnost podnikání obecně závisí na nalézání mezer na trhu
Podporujeme podnikatelky

Úspěšnost podnikání obecně závisí na nalézání mezer na trhu

Rozhovor s Pavlem Fingrem, členem představenstva CRIF - Czech Credit Burea. Společnost je odborným garantem projektu OCP.

Společnost CRIF – CCB je odborný garantem projektu OCP již několik let. V čem přesně spočívá činnost odborného garanta?

Úloha odborného garanta spočívá ve výběru společností, které odpovídají soutěžním podmínkám OCP, jejich zúžení na semifinalistky pomocí ekonomického hodnocení iRating a dále pak vypracování statistických analýz o vybraných firmách.

Podle jakých kritérií (kromě soutěžních) vybíráte semifinalistky. Jsou nějaká omezení? Jak se určují ty nejlepší společnosti? 

Pro výběr semifinalistek jsme vyloučili velmi malé společnosti, tedy ty s obratem do 10 mil. Kč za rok. Dalším kritériem byl akceptovatelný ekonomický stav hodnocených firem. Do semifinále tak postoupily jen společnosti, které získaly iRatingový stupeň nevykazující vysoké riziko bankrotu. V rámci 14 stupňového hodnocení jsme do soutěže nezařadili ty společnosti, jejichž iRating byl horší než 11.

Dokázal byste říct, v čem jsou společnosti 100% vlastněné ženami úspěšnější než ty ostatní?

Společnosti vlastněné ženou získaly v průměru lepší ratingové hodnocení než je průměrný rating subjektů z celého trhu. Navíc ženy vykazují vyšší míru transparentnosti při ukládání účetních závěrek na Sbírku listin. Z analýzy českého trhu také vyplývá, že pokud žena vlastní firmu, tak se ve výrazně větší míře než zbytek trhu snaží opravdu podnikat.

V jakých oborech ženy nejčastěji podnikají?

Největší podíl v podnikání žen, stejně jako v podnikání mužů, má odvětví obchod (u žen se toto odvětví podílí 36 % u mužů 37 % na jejich celkovém počtu). Na druhém místě je to, opět v obou případech, odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, zde je podíl žen naopak relativně vyšší (19 % versus 14 %). Sem se řadí např. právní a účetní činnosti, poradenství v oblasti vztahů s veřejností, reklama, průzkum trhu, překladatelské činnosti. Třetím nejčastěji zastoupeným odvětvím v podnikání žen je nakládání s nemovitostmi, toto odvětví se na podnikání žen (měřeno počtem firem) podílí 11 %, zatímco v případě podnikání mužů 9 %. Relativně vyšší zastoupení mají firmy vlastněné ženou také v odvětví ubytování, stravovaní a pohostinství (5% versus 4%) a dále v odvětví administrativní a odpůrné činnosti (4% versus 3 %).

Odvětvová struktura podnikání žen a mužů se významně neliší, snad s výjimkou dvou odvětví, ve kterých mají firmy vlastněné mužem relativně vyšší zastoupení. Jedná se o odvětví stavebnictví (muži 11 % a ženy 5 %) a ve zpracovatelském průmyslu (muži opět 11 % a ženy 7 %).

Lze obecně říci, že v různých krajích se podnikání profiluje na základě potřeb daného kraje?

V zásadě to platí. Úspěšnost podnikání obecně závisí na nalézání mezer na trhu, tedy na odhalování zboží a služeb, o které mohou mít firmy a obyvatelstvo zájem, které na trhu chybí. Schopnost rychle odhalovat to, po čem by mohla být poptávka a způsob, jak ji uspokojit, je základem dlouhodobého fungování na trhu. V rámci společností vlastněných ženou převažují spíše menší subjekty, a dosah jejich podnikání se tak většinou omezuje na nejbližší okolí. Dá se tedy říci, že pro fungování společností vlastněných ženou, je včasné rozpoznání potřeb firem a obyvatelstva v daném kraji a jejich změna poměrně významné. I když v době internetového podnikání se tato závislost postupně snižuje.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013